Ommel ry

Yhteisöllistä ompelun iloa

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.3.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Ommel ry

Y-tunnus: 2886748-2

Osoite: Nallenpolku 4 E 73, 02110 Espoo

Puhelin: 045 697 4480

Yhteyshenkilö: Jenni Salminen

2. Rekisterin nimi

Ommel ry:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja viestintään.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakkaan suostumus.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Ommel ry:n asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterin henkilötiedot koostuvat Ommel ry:n verkkokaupassa ja tapahtumien yhteydessä kerätyistä henkilötiedoista, joiden käyttöön asiakas on antanut suostumuksen. Näitä henkilötietoja ovat

 • asiakkaan nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • postiosoite.

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten asiakasnumero, asiointi- ja käyttötiedot, esimerkiksi tiedot asiakkuuden sisällä tapahtuvasta asioinnista tilaustiedot, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista, laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

5. Henkilötiedon säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai yhdistys tarjoaa palveluita, joista rekisteröity on ilmaissut kiinnostuksensa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen, kun asiakkuus on päättynyt, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Ommel ry:n verkkokaupassa tehtyjen ostosten sekä tapahtumailmoittautumisten yhteydessä. Asiakkaalta kysytään erikseen lupa tietojen käyttämiseen kohdassa 3. määritellyllä tavalla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity on sallinut tietojensa tällaisen luovuttamisen (esimerkiksi uutiskirjeen postitusohjelma).

Kun kyse on rekisterinpitäjän järjestämiin tapahtumiin liittyvistä ostoista ja ilmoittautumisista, rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja tapahtuman osioista vastaaville rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille (esimerkiksi ompelukurssin opettaja) kurssin hallinnointitarkoitukseen, mikäli rekisteröity on sallinut tietojensa tällaisen luovuttamisen.

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään ja niitä käsitellään järjestelmissä ja rekistereissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän toimeksiannosta toimivilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja rekisterinpitäjään liittyvissä tehtävissään. Heillä on käytössään yksilöidyt käyttäjätunnukset ja salasanat.

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Ommel ry takaa rekisteröidyille kaikki heille lain mukaan kuuluvat oikeudet henkilötietonsa käsittelyn suhteen. Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat käsittelemämme henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
  • vaatia henkilötietojensa poistamista, rekisteröidyn oikeus saada tietonsa poistetuksi ei kuitenkaan ole poikkeukseton. Ommel ry voi olla poistamatta tietoja, mikäli niiden käsittely on tarpeen esimerkiksi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai sopimusvelvoitteen todentamiseksi.
  • verkkokaupan Oma tili -osiossa rekisteröitynyt asiakas voi hallinnoida omia tietojaan. Samassa osiossa asiakas voi korjata virheellisiä tietojaan.
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu
 • saada henkilötietojansa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Ommel ry:lle. Käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
  vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista
 • kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin tai etämyyntiin ottamalla yhteyttä kirjallisesti ilmoitettujen yhteystietojen mukaisesti.

Rekisteröidyn tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntönsä kirjallisesti Ommel ry:lle tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Ommel ry voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Ommel ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Rekisterinpitäjänä Ommel ry vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa ellemme erikseen muuta ilmoita.

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus Suomen valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle siellä missä asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli katsoo, että Ommel ry ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalain säädännön mukaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi