Ommel ry

Yhteisöllistä ompelun iloa

Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi, tarkoitus ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Ommel ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on

 1. edistää ompeluharrastusta Suomessa
 2. tarjota ompeluun liittyvää opastusta ja tukea ompeluharrastukseen liittyvää yhteisöllisyyttä
 3. lisätä suomalaisen tekstiilisuunnittelun näkyvyyttä Suomessa ja kansainvälisesti.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä erilaisia ompeluun liittyviä tapahtumia ja muuta toimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
 • harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa
 • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
 • anoa määrä- ja apurahoja
 • järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

2 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseninä voi olla

 • Yritysjäsen: suomalainen oikeuskelpoinen osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, osuuskunta, toiminimi sekä yhdistys tai muu yhteisö, jonka toimiala liittyy jollakin tavalla ompeluun. Yritystä tai yhteisöä edustaa yhdistyksessä yksi henkilö, joka ilmoitetaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan.
 • Henkilöjäsen: yksityishenkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen päämäärän edistämiseksi. Yritysjäsenen edustaja voi olla yhdistyksessä myös henkilöjäsenenä.

Yhdistyksen jäseneksi ottamisesta päättää hallitus.

Eroaminen yhdistyksestä tulee tehdä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa. Jäsenyys päättyy sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty.

Jäsen, jonka jäsenmaksu on suorittamatta kuluvan vuoden huhtikuun ensimmäisenä päivänä, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä. Hallitus voi myös erottaa jäsenen, jos tämä on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

3 § Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka määrän yhdistyskokous vahvistaa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

4 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, 2–10 muuta varsinaista jäsentä ja 0–10 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet tai lähinnä puolet jäsenistä kerrallaan.

Hallitus voi myös asettaa alaisuuteensa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia ja jaostoja. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteerin tehtävä voi olla myös kiertävä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on kokouksessa läsnä. Kokouksessa asiat ratkaistaan enemmistöäänin. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Suljetussa äänestyksessä ratkaisee arpa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja sekä henkilö, jolle hallitus on antanut nimenkirjoitusoikeuden , kukin yksin.

6 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on 1.10.–30.9.

7 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat hallituksen kutsusta vuosittain loka-joulukuussa pidettävään vuosikokoukseen.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyskokouksissa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat. Kutsu yhdistyskokouksiin on toimitettava jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään 10 päivää ennen kokousta. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhdistyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja , sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma , tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavalle toimikaudelle
 9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jonkin yritysjäsenen edustaja on myös yhdistyksen henkilöjäsen, hän edustaa äänestyksessä yritystä eikä hänellä ole henkilöjäsenenä käytettävissään toista ääntä.

8 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

9 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä ja vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyskokouksessa, jossa kaksi kolmannesta (2/3) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä on kannattanut purkamista. Jälkimmäisessä kokouksessa on päätettävä yhdistyksen jäljelle jääneiden varojen luovuttamisesta jollekin sellaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle, jonka tarkoituksena on edistää ompeluharrastusta.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.